حمل و نقل بعنوان بخش یا نظام بنیادین در ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... هر كشور محسوب می‌شود و به همین جهت دستیابی به نظامی قوی ، مستحكم، هماهنگی و كارآمد در حمل و نقل وارتباطات، از ضرورتهای اساسی كشور است و بدین لحاظ این صنعت در زمره امور زیربنایی اقتصاد كشور محسوب می‌شود.

 با توجه به این مطلب نقش و اهمیت حمل و نقل روز به روز با توسعه اقتصادی كشور افزایش می‌یابد ضرورت توسعه كمی و كیفی آن از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر و به كارگیری متدها در جهت دستیابی به سیستمی هماهنگ، سریع، مطمئن و قابل انعطاف در حمل و نقل را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

 بدین لحاظ و با توجه به نیاز روز و درخواست مسئولین وقت حمل و نقل كشور شركت سیر و سفر ایران در سال 1369 بعنوان اولین شركت خصوصی به این نیاز پاسخ و اقدام به برقراری سرویسهای ویژه نموده است كه تاكنون نیز بعنوان یكی از شركتهای مسافربری مطمئن و مورد اعتماد در كلیه پایانه‌های تهران فعالیت‌ دارد در سال 1382 وزارت راه و ترابری با توجه به شناختی كه از مدیریت و نحوه فعالیت شركت داشته است مسئولیت جابجائی مسافران در شرف فعالیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) را به شركت ” سیر و سفر فرودگاه“ واگذار نمود